Home

Dsb veiledere

Veileder om Enhetlig ledelsessystem (ELS) ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning er utviklet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Rambergveien 9, 3115 Tønsberg - Postboks 2014, 3103 Tønsberg - Telefon: 33 41 25 00 Faks: 33 31 06 60, E-post: postmottak@dsb.no Organisasjonsnummer: 974 760 98 Veiledere, håndbøker og informasjonsmateriell Havnivåstigning og stormflo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserte i 2011 veilederen «Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging»

Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS) - DSB

Temaside for covid-19: Veiledere, rapporter, statistikk, plakater, webinarer, nyheter m.m. Plakater og infomateriell (covid-19) Abonner på nytt eller oppdatert innhold Fyll inn e-postadressen din for å motta varsler om: Nasjonal veileder - Koronavirus. Køb billet til din togrejse, se priser for rejser, læs om kort og billetter, se køreplaner og bliv opdateret på trafikinfo, og hvordan togene kører lige nu Nasjonale veiledere. Se alle normerende produkter . Helseaktuelt - covid-19. Helseaktuelt utgis annenhver uke. Les denne ukens Helseaktuelt (medium.com). Helsenorge.no har helseinformasjon og selvbetjeningsløsninger for befolkningen. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo

DSB har utarbeidet en mal for evaluering av håndteringen av covid-19-situasjonen (dsb.no) som kan være nyttig i evalueringsarbeidet og øvelsesarbeidet for øvrig. Lukk. Sist faglig oppdatert: 22. september 2020. Webinar 2. Webinar 2 ble gjennomført 8. oktober 2020. Video. Veiledere til bruk i prosjekteringen. Veileder for Gjelder for Utgitt av Ansvarlig ; Driftsbanegårder og hensettingsområder: Driftsbanegårder : Bane NOR : DSB og SJT : DSB : Forskrift om brannforebygging - ute til høring: Tunnel : DSB : Anbefalt. Veiledere. Våre veiledere omtaler preaksepterte løsninger og detaljer som er ønsket i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjektene. Dokumenter. Her kan du laste ned nødvendige dokumenter. (DSB) VVSkunnskap.no. Instruks for forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter

Metodehefte: Spilløvelse Direktoratet for - DSB

 1. DSB har utarbeidet en veileder (3), «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen», som skal understøtte kommunens arbeid med gjennomføring og oppfølging av helhetlig ROS i tråd med kravene til kommunal beredskap gitt i sivilbeskyttelsesloven (4) og tilhørende forskrift om kommunal beredskapsplikt (1, 2)
 2. Regelverk og veiledere. Lov om helsemessig og sosial beredskap DSB-CIM som ble utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2006 og har siden blitt tatt i bruk av DSBs hovedkontor, fylkesmenn, Sysselmannen på Svalbard, Sivilforsvaret og de fleste kommuner
 3. istrative ledelse, fagledere innen relevante tjenesteområder og andre som kan påvirke og initiere et systematisk arbeid og samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper
 4. Planer for beredskap mot pandemisk influensa spesielt, og nasjonal helseberedskap generelt ble oppdatert på bakgrunn av erfaringene fra pandemien i 2009-2010

Nødnettet (DSB). Informasjon om nødnett, et nytt digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal (DSB, 2016). Veileder i krisekommunikasjon (DSB, 2016). Infrastruktur og diverse veiledere. Veileder_kontinuitetsplanlegging.pdf (DSB 2020 DSB oppfordrer nå eiere og brukere av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg til å ta en ekstra sjekk for å kontrollere at ingen uvedkomne lett kan komme seg inn. Bakgrunnen er festen i et fjellanlegg i Oslo i helgen Reviderte veiledere for smittevern i barnehager, barneskoler og ungdomsskolen og videregående skole. Nyhet. 07.05.2020. Vurdering av besøksstans og sosial isolering under covid-19 pandemien. Nyhet. 06.05.2020. Når bør du testes og når bør du ikke teste deg. Nyhet. 05.05.2020

3.2 DSB-veiledere Det foreligger per i dag ingen veiledning til departementenes arbeid med å etablere oversikt over risiko og sårbarhet i sektoren, utover et kort kapittel i den nye generelle veilederen fra DSB vist til over. KD har søkt inspirasjon i ulike DSB-veiledere: Veileder - helhetlig risiko- og sårbarhetsanalys (DSB) Temaer Eksempler uønskede hendelser Lenker til veiledere etc. r-stri -næringsområder med Ulykker i samlokalisering av flere virksomheter som håndterer farlige stoffer og/eller farlig avfall. DSBs veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter FAST - anlegg og kart (DSB) - oversikt over virksomheter so Kurs i fysisk sikring er et innføringskurs som vil gi kursdeltakerne en innføring i hvilke faktorer som inngår i vurdering av tiltak, og hvordan arbeidet med å fysisk sikre sine verdier kan gjennomføres

Veiledere og nettressurser . Her finner du flere veiledere, retningslinjer og nettsteder som er relevante i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Veileder i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen; Analyseskjema - Helhetlig ROS (word) DSB-CIM-veiledning. Selvstudiehefte for. Veiledere. DSB veileder Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen ROS i arealplanlegging - dsb.no. DSB Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt (2018) Nasjonale mål. Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse av risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse Nødnett eies, driftes og forvaltes av DSB på vegne av Justis- og beredskaps-departementet. DSB ivaretar dette ved å godkjenne endringer ved utstyret som brukes i tilknytning til Nødnett, og regulerer dette gjennom rammeavtaler, typegodkjenninger og programmerings- og endringsrutiner 10:30 Harmonisering av veiledere fra DSB og diskusjon 11:45 Lunsj Workshop om veiledere i klimatilpasning og veiledere knyttet til kommunal beredskapsplikt . Kontakt: Bodil.A.Mostue@sintef.no (73592902) eller Kristina.Heilemann@sintef.no (73592311 Veiledere. Veileder om forebyggende hjemmebesøk; Veileder om samarbeid mellom kommunale tjenester; Alle tema. Kurs og opplæring Lesestoff og statistikk Ressurser og erfaringsdeling Livsviktig driftes av DSB. Rambergveien 9, 3115 Tønsberg Organisasjonsnummer: 974.

Havnivåstigning og stormflo - DSB

Beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk er regulert både gjennom SJT med ENE TSI og DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) sitt lovverk, blant annet Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF). I begge tilfeller er det for jernbaneapplikasjoner lagt til grunn standarden EN 50122 som en måte å håndtere dette på DSB må videre ha oversikt over status for aktørenes samfunnssikkerhetsarbeid, både hos den enkelte aktør og for nettverk av samvirkeaktører, for å innrette virkemidler på en effektiv måte overfor disse. DSB skal følge opp utviklingen av fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet på fylkes- og kommunenivå DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) krever gjennom Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn at installasjoner på nødlys og ledesystemer underlegges kontroll, ettersyn og vedlikehold. Veiledere; Søk på noralarm.com. Søk etter: Facebook. Andre veiledere for risikostyring. DFØ forvalter regelverket for økonomistyring i staten og risikostyringen slik den er regulert økonomiregelverket. Vi gir derfor veiledning i en generell metode for risikostyring som kan brukes i ulike sammenhenger i etats- og virksomhetsstyringen Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015

Her er en samling brosjyrer og faglige veiledere innen ulike områder. Publikasjonene er listet i alfabetisk rekkefølge. Pek og klikk på dokumentets navn for å åpne lenken. Brosjyrer Arbeidsglede, SSP Arbeids- og inkluderingsdepartementet Bolig og demens, Husbanken Brannvern, Brannvernforeningen Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten, SHdir Forskerblikk på aldring og arbeid, SSP FNs. II . Virkeområde. Ved kongelig resolusjon 10. mars 2017 nr. 312 Ansvaret for samfunnssikkerhet i sivil sektor på nasjonalt nivå og Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og IKT-sikkerhet ble Justis- og beredskapsdepartementet gitt fullmakt til i sivil sektor å fastsette krav til departementenes arbeid med samfunnssikkerhet Veiledere, instrukser mv. må ved motstrid vike for krav som følger av lov eller forskrift. På bakgrunn av at det er så vidt mange forskjellige typer regelverk som gjelder for tunnelsikkerhet, kan det være vanskelig å fastslå hvilke regler som kommer til anvendelse i et gitt tilfelle og hva som er innholdet kravet

Nye veiledere for transport av farlig gods. January 14, 2018. Terrorhendelsene i Europa de siste årene har igjen satt sikring høyt på agendaen. DSB har nå gjort Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg tilgjengelig på norsk.. (DSB, 2016) kan brukes i arbeidet med å identifisere GNF. Formålet med rapporten, som ofte omtales som KIKS, var å definere hvilke funksjoner som er kritiske for samfunnet som helhet og hvilke funksjonsevner det er nødvendig å opprettholde for hver av dem. Enkelte deler av KIKS vil overlappe med GNF

Men han innrømmer også at det kan skyldes feil informasjon gitt fra DSB, både i skriftlige veiledere og i møter med bransjen. - Misforståelsene har sine grunner. Det har ikke vært helt like signaler fra oss. Det er utgitt noen temaveiledninger der det stod 15 år tidligere,. Veiledere ROS analyse veileder 1994 ROS analyse veileder Utkast 2002 ROS analyse veileder Arbeids-utgave 2003 ROS analyse Hoved-skjema 2004 Metode for ROS-analyse 2000 Risiko-håndte ring 2004 NTNU NSM DSB NUSB Risiko-håndte 2005 Security Bevisst Safety Tilfeldig. Bevisst eller tilfeldig Hendelse NSM DSB Bevisst Tilfeldig NSM DSB Brann Påsatt. DSB ønsker å støtte kommunenes viktige arbeid for å ivareta brannsikkerheten hos mennesker i risikoutsatte grupper. Derfor har direktoratet laget en ny side hvor man blant annet kan finne veiledere, opplæringsfilmer, e-læringskurs, statistikk, prinsippavgjørelser og eksempler på rutiner fra forskjellige kommuner Veiledere Behov for gjennomgang av veiledere etter lovendringene JD ønsker forskriftsarbeidet avsluttet før arbeidet med veiledere igangsettes. Arbeidsgruppen vil likevel parallelt med forskriftsarbeidet merke seg hvilke punkter som må med i veilederne. 2 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansva Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 12. oktober 2020. I veke 40 vart det målt svært lave nivå av radioaktivt cesium (Cs-137) på målestasjonane våre på Østerås i Bærum og på Svanhovd i Finnmark, og på CTBTO-stasjonen på Svalbard

Hanne i DSB brukte Erfaringsrommet: - Nyttig og seriøst

Veileder til samfunnssikkerhetsinstruksen - regjeringen

Veiledere og maler for arbeidsgivere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) takker Samfunnsbedriftene for å ha utviklet veilederen. - Veilederen gir nyttige tips for brannforebygging og gjennomføring av risikoanalyser, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB I forbindelse med covid-19-pandemien har DSB viktige oppgaver innen samordning og internasjonal koordinering, som rapporteringsledd og med å utarbeide underlagsdokumentasjon og veiledere. I tillegg er DSB etatsleder for Sivilforsvaret som har vært i en rekke korona-relaterte innsatser den siste tiden Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 8. juni 2009 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, § 6, § 22, § 26, § 27 og § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161. Endringer: Endret ved forskrifter 1 sep 2009 nr. Landtransport av farlig gods Rapporter, veiledere og aktuell informasjon Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester, dsb (2007) Veileder i informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon, dsb (2007) Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan, versjon 1.0, (2007) Rettleiar om helse- og sosialberedskap i kommunane (2008) Temaveiledning: Utbygging i.

Grill: - Det er 500

DSB og klimatilpasning • Koordinerer og samordner på samfunnssikkerhetsområdet • Veiledere for regional og lokal planlegging • Fylkes-ROS • Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse • Samfunnssikkerhet i planlegging etter PBL • Klimahjelperen • Håndtere havnivåstigning i kommunal planlegging • Kompetansebygging og kurs (NUSB Her kan du finne veiledere for anskaffelse av radioterminaler, personsøkere og modem til bruk i Nødnett. Før du anskaffer utstyr: Sjekk om utstyret er typegodkjent av DSB for å unngå at du anskaffer utstyr som ikke kan benyttes i Nødnett DSB har viktige oppgaver innen samordning og internasjonal koordinering i forbindelse med covid-19-pandemien. Blant annet er direktoratet rapporteringsledd, og bidrar med å utarbeide underlagsdokumentasjon og veiledere. DSB er også etatsleder for Sivilforsvaret som har en sentral posisjon i en rekke korona-relaterte innsatser DSB har gitt ut flere veiledere til hjelp under tilsyn med kommunal beredskapsplikt (Foto: Marte Bergesen Tennfjord / Fylkesmannen i Innlandet) Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i 1/4 av kommunene i Innlandet DSB 2008 S Helesektoren vil kunne stå overfor helt spesielle utfordrin-ger i en pandemisituasjon og har utarbeidet egne veiledere for pandemiplanlegging for ulike deler av helsetjenesten2. Målgruppen for denne veilederen er først og fremst virksom

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi Diskusjonsbaserte øvelser for «TISK»-strategi Bakgrunn Her er et sett med scenarioer som er utarbeidet som grunnlag for diskusjonsøvelser med tanke på Brann i avfallsanlegg er krevende å håndtere. I tillegg til personskader kan slike branner skape store skader på materiell og miljø. Vi vet at godt samarbeid mellom brann- og redningstjenestene og avfallsanleggene er en nøkkelfaktor i å forebygge og håndtere brann Innhold Beredskapstrening og -øving 3RIS310 . To change the font size, hold Ctrl (Windows/Linux) or Cmd (Mac) and press + to increase or -to decreas

Revidert veileder for optisk varsling. Aktuelt, Brann, Veiledere brann. 24.06.2020 Fortolkning for optisk varsling for brannalarm En av intensjonene med revisjonen av NS3960 i fjor var å overføre de tekniske spesifikasjonene som representerer de pre-aksepterte ytelsene for VTEK17 til NS3960 Nyttige veiledere og nettsider . Atomberedskap (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) Plangrunnlag for kommunal atomberedskap (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, 2017) Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap. Strålevernrapport 2012:5 (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, 2012 DSB ønsker å støtte kommunene i dette viktige arbeidet. På opplæringssiden finnes blant annet veiledere, opplæringsfilmer, e-læringskurs, statistikk, prinsippavgjørelser og eksempler på rutiner fra forskjellige kommuner. Sist oppdatert: 21.09.2020 Publisert: 21.09.202 Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for å på den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene kan innebære Både DSB og PT krever at det skal utarbeides samsvarserklæring. NB. PT krever ikke samsvarserklæring for bolig. Følgende dokumentasjonsskjemaer beskrives i heftet: Standard boligdokumentasjon Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko Elkontroll Ekom dokumentasjo

Veiledere - Nelf

Veiledere til bruk i prosjekteringen. Veileder for Gjelder for Utgitt av Ansvarlig Driftsbanegårder og hensettingsområder Driftsbanegårder Bane NOR Infrastruktur Planavdelinge Støtte fra DSB: NFFA lager ADR-veileder Mange av våre medlemmer har etterlyst en veileder knyttet til den stadig mer omfattende ADR-boka. Tidlig i sommer tok NFFA initiativ i sammenhengen, og i løpet av høsten starter arbeidet med å utarbeide veilederen Veilederen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens jernbanetilsyn (SJT) og gjelder for saksbehandling ved brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler. Veilederen retter seg mot utbyggere, eiere og forvaltere av tunneler og kommuner, herunder brann- og redningsvesen

Koronavirus - beslutninger og anbefalinger - Helsedirektorate

 1. DSB mottok i 2011 rapporter om 322 el-ulykker med personskade. I 2010 var antallet 206. Det skjer klart flest ulykker innefor installasjonsvirksomhet, men også en del i industrien og i næringer under kraftforsyning. Nesten halvparten av ulykkene disse to årene skyldtes uaktsomhet/uhell
 2. Navarsete svarer på hva hun vil gjøre for å sikre kommunenes oppfølging og kontroll av investeringsprosjekter samt etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser
 3. Anders Gundersen fra DSB introduserte oss til øvingspakkene som utarbeides i forbindelse med Digital 2020. Det vil bli utviklet 12 øvelsespakker som vil bli lagt ut på DSB.no/ovelse.no. Disse vil bli tilgjengelige for private og offentlige virksomheter. Grethe Østby fra NTNU fortalte mer om scenarioene i øvingspakkene
 4. Datasettet gis bare ut til bruk i kommunal og regional beredskap, arealplanlegging og byggesaksbehandling og bare ved direkte henvendelse til DSB v/ kart@dsb.no eller karen.lie@dsb.no På grunn av restriksjonene på dataene er de bare tilgjengelige for utvalgte brukere

Risiko, sårbarhet og beredskap - DSB Direktoratet for

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har RISE Fire Research gjennomført en evaluering av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn 7. januar 2020. RISE slår fast at byggetrinn 2 og 3 i parkeringshuset ikke var prosjektert i tråd med byggereglene I samarbeid med miljødirektoratet, inviterte DSB Samfunnsbedrifte n e, Norsk Industri, Avfall Norge, MEF og NFFA til informasjonsmøtet. Her fikk organisasjonene er innblikk i hva DSB i sitt tilsyn vil legge vekt på, og hvordan det gjennomføres i praksis. Det ble også vist til veilederen som Samfunnsbedriftene i samarbeid med brann og redning, avfallsbransjen og DS B har utviklet for å. C/O Spaces Calmeyers gate 5, 0183 Oslo. Tlf: 22 04 81 40. Org.nr.: 970 168 427 MV I tillegg har DSB fått viktige innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kommunesektorens organisasjon (KS) og Kommunal- og regionaldepartementet (KMD). Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging; Denne veilederen erstatter de tidligere veilederne for samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven Nye veiledere for farlig avfall fra bygg- og anlegg To at tre foldere er nå ferdigstilt: Hvordan SORTERE OG HÅNDTERE seks viktige typer farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter Hvordan KARTLEGGE farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter Den tredje folderen - Hvordan DEKLARERE farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter - utkommer i løpet av desember i påvente.

Veiledere for glassfasader DSB-bygget, Tønsberg. Ola Roald arkitektur. Komplett ytterfasade av elementprodusert glassfasade med aluminiumprofiler og limte glass Lavenergiklassifisert etter NS 3701. Beregning av U-verdier og kuldebroer NS-EN 12631 Termiske egenskaper fo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en praktiske veiledere for smittefarlig biologisk materiale. Men den norske versjonen er under revisjon. I påvente av at denne ferdigstilles kan følgende veiledning benyttes. Tørris - Dry ice - UN184 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og politidepartementet og ha (DSB) Temaer Eksempler uønskede hendelser Lenker til veiledere etc. r-stri -Ulykker i næringsområder med samlokalisering av flere virksomheter som håndterer farlige stoffer og/eller farlig avfall. DSBs veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter FAST - anlegg og kart (DSB) - oversikt over virksomheter so Både bransjen og Riksrevisjonen tok i 2008 opp spørsmålet om forbedret samordning mellom DSB og NVE i tilsynet med energiselskapene. Også uavhengig av dette pekte direktoratenes egen prosjektgruppe som vurderte erfaringene etter strømbruddet i Steigen i 2007 på behovet for bedre struktur på koordineringen av tilsynsvirksomheten

Kontakt oss sider . Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på (+) for å forstørre eller (-) for å forminske Arbeidstilsynet arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn og veiledning motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø Terrorhendelsene i Europa de siste årene har igjen satt sikring høyt på agendaen. DSB har nå gjort Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg tilgjengelig på norsk. DSB har i samarbeid med NET Emballasje- og Produkttesting og DNV GL revidert og utgitt en veiledning for kontroll av IBC (emballasje). I kjølvannet a ulike veiledere utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De viktigste lover, forskrifter og veiledere er: Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) - LOV-2010-06-25-4 Nyheter fra Digital Signalbehandling og Bildeanalyse (DSB) PhD-disputas 29.10 11.15: Asbjørn Berge Prøveforelesning over temaet Regularization procedures for classification - an overview with examples from several disciplines skjer mandag 29. kl. 11.15 i Møterom Alfa&Omega (utenfor resepsjonen til NR)

Korona: DSB om transport av farlig gods 23.03.2020 14:59 DSB har kunngjort midlertidige unntak som kan berøre endel av NFFAs medlemmer med egne eller innleide sjåfører med ADR-kompetanse Veiledere om brannsikkerhet. Verdibergingsplan for museer, kirker, samlinger og andre steder med kulturverdier ; Han er godkjent av DSB, og har lang erfaring i både transport, brannvern og instruktørvirksomhet.Vi kan være behjelpelig med overnatting hvis det er behov for det.Varighet. I retningslinjer for bruk av Nødnett utarbeidet av DSB stilles det krav til at alle brukere av Nødnett skal ha opplæring. Det henvises til at nødetatenes fagdirektorater utarbeider egne krav til dette. og endringer i nasjonale reglement og veiledere DSB anbefaler at Justisdepartementet slutter seg til at staten skal pålegge kommunene å samarbeide om brann- og redningsoppgaver, og at det i praksis er de nye politidistriktene som bestemmer hvilke kommuner som skal samarbeide. Regionalt samarbeid kan gi stordriftsfordeler, påpeker DSB Members from . Directorate for Civil Protection and Emergency Planning The Norwegian Public Roads Administration Municipality Stavanger Det Norske Veritas. NTNU Social Research AS University Oslo NTNU Trondheim and SINTEF came together in January 2010 to discuss the cooperation in the framework of the development of a guideline for adaptation to climate change which is initiated by the.

Klimahjelperen (DSB 2015) Veileder i hvordan ivareta samfunnssikkerhet og klimatilpasning i planlegging etter plan- og bygningsloven. Klimaendringer og fremtidige flommer (NVE 2016) Rapport om klimaendring og framtidige flommer i Norge. Veileder for lokal håndtering av overvann i kommuner (2017 dsb.no Skjema Her finner du skjemaene du trenger for å søke registrere rapportere eller melde fra til DSB Fornyelse av sertifikater Alt du trenger å vite o

DSB: Find din togrejse og pri

Helsedirektorate

Dsb no skjema. Dekk og LM-felger gunstig fra vår nettbutikk.Mulighet for avbetaling Her finner du skjemaene du trenger for å søke, registrere, rapportere eller melde fra til DSB Skjema. Her finner du skjemaene du trenger for å søke, registrere, rapportere eller melde fra til DSB DSB vil nå be brann- og redningsvesenet å kartlegge aktivitetssentrene de har i sine kommuner, og vurdere behov for tilsyn eller andre tiltak. Samtidig vil DSB gjennomføre tilsyn med utvalgte aktivitetssentre etter Produktkontrolloven, skriver direktoratet på sine nettsider. Les nyheten og laste ned rapporten på denne siden: Bekymret for brannsikkerheten i aktivitetssentre - dsb.n Veiledere (bygninger) / Guides [14] Beskrivelse Utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Riksantikvaren og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjo

Øve på TISK - Helsedirektorate

 1. Ingenting tilsier at det er farlig å lade elbiler innendørs. Likevel opplever vi stadig forsøk på å spre ubegrunnet frykt. Statistikken viser at elbiler brenner langt sjeldnere enn bensin- og dieselbiler, uansett om de lader eller ikke. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastslår dessuten at det ikke er noen grunn til å forby lading a
 2. HR-rådgiver Hanne Hesby i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sto fast i et digitaliseringsspørsmål. Hun hadde god nytte av å spørre om råd i Erfaringsrommet
 3. Nytt fra møte med DSB/Miljødirektoratet: Tilsynsaksjon i oktober med tema brann Her er noen momenter fra informasjonsmøte med DSB og Miljødirektoratet. Mer informasjon blir gitt på Farlig avfallskonferansen neste uke i Arne Lærdals presentasjon! 10. september 2020 - 11.3
 4. DSB er i ferd med å revidere sine veiledere. Veileder 11 og 12 vil trolig bli erstattet av en ny veileder på temaet i løpet av 2015. Første utkast til ny veileder for samfunnssikkerhet/ROS i planlegging etter pbl tyder på at metodikken fra veilederen for helhetlig ROS-analyse etter sivilbeskyttelsesloven vil bli lagt til grunn
 5. Lovverk, veiledere, organisering og bistand i miljørettet helsevern. Mari Johnsrud Lindbekk, Helsedirektoratet 12.15 - 13.00 Lunsj 13.00 - 13.30 Strålevern, sikkerhet og miljømedisin. Terje Christensen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 13.30 - 14.15 Aktuell utfordring i miljørettet helsevern: stø
 6. DSB utgir egne veiledere..og en eksempelsamling. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal bidra til å hindre. tap av liv og verne om helse, miljø, viktige samfunnsaksjoner og materielle verdier. I forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser I fred, krise og krig
 7. Kommunene har klimautfordringer (DSB) Publisert 18.10.2018 Kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer

veiledere:start [Prosjekteringsveileder

 1. nelige regler for avkjørsel Brannkrav til garasje Bruksendring. Byggeplaner- hva er unntatt og hva må du søke på? Bygge selv:
 2. Dagens 6 000+-stillinger i Oslo, Oslo, Norge. Dra fordel av nettverket ditt og bli ansatt. Nye Oslo, Oslo, Norge-stillinger blir lagt til daglig
 3. beredskap (DSB) har også utgitt flere veiledere for hvordan risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) kan gjøres (DSB 2014a, DSB 2014b). Et sentralt begrep i risikoanalyser er sannsynligheter og usikkerheter. Dette er begreper som ikke alltid er like klart definert og forstått

Veiledere - SKOK.n

Fra og med 1. juli 2015 var ny plan- og bygningslov med nye forskrifter et faktum. ByggSøk-Bygning er oppdatert til ny lov, og med ny funksjonalitet. Skjema og veiledninger er erstattet med nye. ByggSøk nevner blant annet følgende nyheter i ny versjon av ByggSøk-Bygning Flommene på Vestlandet viser nok en gang hvor sårbart vårt samfunn er for naturfarer. Men et godt forebyggende arbeid koster penger, og kommunene makter ikke ta regningen alene

Ammoniumnitrat har nye varenumre i tolltariffenTilsyn med forbrukerprodukter - oppblåsbare redningsvesterPlannytt 3 - 2017 - regjeringenForbrukertjenesten båtutleie | Direktoratet forNødvendig dokumentasjon | Direktoratet forEuropeisk solidaritet i kampen mot korona | DirektoratetNy influensa A (H1N1) 2009 - Gjennomgang av erfaringene i
 • Skolestart i tyskland.
 • Sunne frø kryssord.
 • Poddąbie kamera online.
 • Playstation 4 spill på playstation 3.
 • Www skansen se.
 • Fähre puttgarden rödby öresundbrücke.
 • Fettdiare.
 • Hellas temperatur.
 • Naturstein oslo.
 • Hvordan gå ned i vekt på en uke.
 • Altitude trampoline park billingstad.
 • Badhuset jönköping öppettider.
 • Mononukleoza wysypka na twarzy.
 • Reifen bachström würselen öffnungszeiten.
 • Carpe diem sanger.
 • Liebeshoroskop stier oktober 2017.
 • Beste hoppetau crossfit.
 • Om formyndermennesket referat.
 • Brukt poletta campingvogn.
 • Ford motor company.
 • Sjangerstudium særemne.
 • Formingsaktiviteter for barn 4 5 år.
 • Ostseewelle gewinnspiel urlaub.
 • Staples bergen minde åpningstider.
 • Skelett mensch 3d.
 • Klingelton charts.
 • Små gassovner.
 • Gostudy blogg bali.
 • Me encanto conocerte carta.
 • Sv designmanual.
 • Tanzschule wrede.
 • Dikt om å gå tur.
 • Hytera norge.
 • Spinner.io games.
 • Twitch.
 • Overdose ibux.
 • Klar produkter pris.
 • Gta san andreas graffiti cheat.
 • Et helt halvt år engelsk.
 • Veranstaltungen nauen 2017.
 • Parkdress.