Home

Forvaltningsloven

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

 1. istrative sanksjoner. Ad
 2. § 31 - Forvaltningsloven § 31 - ett års frist - klage fra Kristen Steinhaug § 32-8 - Departementets svar på anmodning om omgjøring av Fylkesmannens opphevelse av vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - Oslo kommune - Damveien 15 b - gnr 86 bnr 741 § 33 - Forvaltningsloven § 33 annet ledd - klageren får delvis medhold i underinstanse
 3. Forvaltningsloven, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning, jevnfør forvaltningsrett.
 4. Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) er en norsk lov som har som formål å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling fra det offentliges side.. Den gjelder offentlige instanser eller organer i stat og kommune og private instanser som har driftstøtte fra stat, fylke eller kommune, for eksempel private barnehager og skoler
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

You need to enable JavaScript to run this app Offisiell kunngjøring av endringer i norske lover og forskrifter. Gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer

Forvaltningsloven § 36 er et selvstendig rettslig grunnalg for å få dekket særlige sakskostnader til advokat, sakkyndig mv. i forbindelse med å få medhold i en forvaltningssak ved siden av andre rettslige grunnlag som omkostninger etter trygderettsloven eller tvisteloven, eller med hjemmel i alminnelige erstatningsretteslige prinsipper Forvaltningsloven av 1967 og offentleglova av 2006 gjelder for virksomheten til «et hvert organ for stat eller kommune». Unntak fra dette er blant annet Stortinget og domstolene . I noen tilfeller har også private rettsubjekter fått delegert forvaltningsmyndighet, og forvaltningsretten omfatter da også disse

Forvaltningsloven - regjeringen

Forvaltningsloven definerer part slik, En part i en sak er en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Se forvaltningslovens § 2 bokstav e. Det er viktig å ta stilling til hvem som er part i en sak, fordi en rekke av reglene i forvaltningsloven er knyttet til partsbegrepet Forvaltningsloven § 11. Fvl. § 11 første ledd første punktum fastsetter at forvaltningsorganene innenfor sitt saksområde har en alminnelig veiledningsplikt. Formålet er å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte, jf. annet punktum Dersom et forvaltningsorgan (et organ som handler på vegne staten, fylket eller kommunen, f.eks. trygdekontor, el. liknings-kontor) har fattet et vedtak i din disfavør, har du rett til å klage avgjørelsen inn for et høyere organ som behandler saken på nytt. Her får du en oversikt over reglene som gjelder ved klage og omgjøring. 1 Primært gir forvaltningsloven regler om taushetslikt til vern om private interesser. § 13 første ledd nr. 1 omfatter personlige forhold. Slike opplysninger ønsker vedkommende vanligvis å holde for seg selv. I utgangspunktet vil enhver opplysning som kan knyttes til person være taushetspliktbelagt -Rettspraksis før forvaltningsloven: •Tilsidesettelse av en saksbehandlingsregel er ikke tillagt virkning med mindre feilen har hatt reell betydning for vedtakets innhold (forvaltningskomiteen, side 298

I en del lover er det taushetspliktsregler som er mer eller mindre annerledes enn bestemmelsene i forvaltningsloven. Se for eksempel lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 44, lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) § 7, helsepersonelloven § 21 og politiloven § 24. Se lenker nedenfor Forvaltningsloven § 11 a inneholder imidlertid bestemmelser som setter krav til fremdriften av saker. Etter § 11 a første ledd skal forvaltningsorganet «forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold». I Ot prp nr 75 (1993-94) side 59, i forbindelse med at det ble foretatt enkelte mindre endringer i § 11 a Forvaltning er i vanlig norsk språkbruk en betegnelse på ulike former for å ta vare på, benytte eller administrere ulike egenskaper, ressurser eller goder, som sitt talent, sin egen eller andres arbeidskraft, eiendom eller formue, eller fellesverdier som natur, miljø, kunnskaper, tradisjoner og kultur. Offentlig forvaltning er den virksomheten som utøves av organer for stat, fylker og. Forvaltningsloven er helt sentral for offentlig myndighetsutøvelse. Gravplassmyndigheten, både lokalt og regionalt, må kjenne til loven. Her og gjennom lenkene nedenfor omtales relevante regler

VI ER HELE ELEFANTEN: NAV-surrealisme

Forvaltningsloven § 25 stiller nærmere krav til begrunnelsens innhold. Blant annet skal det i nødvendig utstrekning redegjøres for de rettsreglene avgjørelsen bygger på og det faktum som er lagt til grunn. Kravene til begrunnelse gjelder ikke bare for førsteinstansens vedtak,. Forvaltningsloven av 1967 og Offentleglova av 2006 gjelder for virksomheten til «et hvert organ for stat eller kommune». Unntak fra dette er bl.a. Stortinget og domstolene . I noen tilfeller har også private rettsubjekter fått delegert forvaltningsmyndighet, og forvaltningsretten omfatter da også disse

Forvaltningsloven § 33 beskriver underinstansens (tilsynsmyndighetens) plikter ved behandling av klagen. For det første må underinstansen ta stilling til om vilkårene for å klage er til stede. Det må her ses på om vedkommende har klagerett, om avgjørelsen er et enkeltvedtak, at klagefrister er overholdt, etc De har som utgangspunkt 1 måned på seg til å svare på henvendelse, jfr. forvaltningsloven § 11a. Når det gjelder byggesaker er det 12 uker som er utgangspunktet, med mindre ingen naboer har protestert osv. da er det 3 uker, se plan og bygningsloven § 21-7

Forvaltningsrett I tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling som er nedfelt i forvaltningsloven (herunder klage og omgjøring). I tillegg gir forvaltningsrett I en innføring i hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten Begrunnelsen er det såkalte kontrollunntaket til § 36 i forvaltningsloven. Paragrafens hovedregel er at den som vinner i en klagesak mot et offentlig organ, får dekket sine saksutgifter Forvaltningsloven gjelder for statlige, regionale, kommunale og lokale forvaltningsorganer og uavhengig av om de aktuelle beslutningene tas av folkevalgte politikere eller ansatte tjenestemenn. Hvordan de offentlige myndighetsorganene er organisert eller sammensatt, er ikke avgjørende for spørsmålet om forvaltningsloven gjelder, det avgjørende er om de utøver offentlig myndighet eller ikke Semestersidene er til en hver tid oppdatert, der finner du gjeldende tidspunkter og frister knyttet til eksamen. Emnet består av fagområdene alminnelig forvaltningsrett (13 stp.), velferdsrett (7 stp.), miljørett (5 stp.) og EØS-rett (5 stp.) samt en semesteroppgave. Alminnelig forvaltningsrett. Forvaltningsrett. Innen forvaltningsretten er «part» definert i en legaldefinisjon i forvaltningsloven.Det heter der at en part er en «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder». Før en avgjørelse er avgjort anser man som part de som avgjørelsen kan rette seg mot. Videst omfang har formuleringen «som saken ellers direkte gjelder», men det følger.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (kortform: forvaltningsloven, forkortet: fvl.) er en norsk lov som regulerer saksbehandling og vedtak fattet av de fleste statlige eller kommunale forvaltningsorganer. Til statlig eller kommunal forvaltning regnes for eksempel departementer og direktorater, herunder NAV.Samtlige norske kommuner er også underlagt loven •Etter forvaltningsloven § 24 er hovedregelen at «enkeltvedtak» skal begrunnes. •Forvaltningsloven § 2 b) definerer enkeltvedtak som «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer». •Bestemte personer -navngitt eller på annen måte individualiser forvaltningsloven kommer disse idealene til uttrykk som krav om saksbehandling, begrunnede vedtak og klagemulighet. Kommunen skal sikre forsvarlig tildeling av tjenester. Kravet til forsvarlighet innbærer bl.a. å sikre rettsriktige avgjørelser. Saksbehandlingen må oppfyll

forvaltningsloven - Store norske leksiko

Hovedtyngden av reglene om forvaltningens saksbehandling er i dag fastsatt i forvaltningsloven 2) og i andre særlover, forskrifter og reglementer. Imidlertid suppleres disse reglene av uskrevne (ulovfestede) krav til god forvaltningsskikk. Den innerste sirkelen representerer hva som følger av lovfestet rett, mens den ytterste sirke Plikten gjelder kun for informasjon som er taushetsbelagt etter reglene i forvaltningsloven eller annet lovverk. Hvis du har et saklig og reelt behov for å nekte innsyn, og behovet kan hjemles i loven, skal du alltid vurdere om du likevel kan gi innsyn. Det er dette som er prinsippet om merinnsyn Både i forvaltningsloven og barnevernloven er det gjort unntak fra taushetsplikten: Taushetsplikten kan ikke gjøres gjeldende overfor parten selv. Det betyr at den saken retter seg mot, i utgangspunktet har rett til innsyn i alle opplysninger i saken. Dersom de som har krav på taushet, for eksempel foreldrene, samtykker til deling av. opplysningen angår, jf. forvaltningsloven (forv.l.) § 13, 1. • Interne dokumenter kan unntas fra offentlighet etter off.l. § 14 eller § 15. Dette er dokumenter som forvaltningsorganet har utarbeidet eller innhentet utenfra for sin interne saksforberedelse Forvaltningsloven med kommentarer fremstiller forvaltningsrettens saksbehandlingsregler. Femte utgave er holdt à jour med lovendringer i forvaltningsloven og særlovgivningen. Boken har registre over Lovavdelingens og Sivilombudsmannens praksis, samt stikkordregister. Hver paragraf har

Forvaltningsloven - Jusleksikon

Forvaltningsloven legger grunnlaget for offentlig saksbehandling, og er sentral i utøvingen av offentlig myndighet, samt regulerer hvordan saker i offentlige virksomheter skal håndteres. Det er viktig for virksomhetene å kjenne til reglene på dette området Pris: 1004,-. innbundet, 2011. Sendes om 4 virkedager. Kjøp boken Forvaltningsloven av Geir Woxholth (ISBN 9788205409606) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Formålet med forvaltningsloven er å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling fra det offentliges side. Loven gjelder offentlige instanser eller organer i stat og kommune og private instanser som har driftstøtte fra stat, fylke eller kommune, for eksempel private barnehager og skoler E-læringskurs i forvaltningsloven Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet. Hver modul rettes mot et spesifikt tema som berører forvaltningsloven i praksis og tar maks fem minutter å gjennomføre

Retsinformatio

Forsiden - Lovdat

Kurset gir en oversikt over forvaltningsloven og forvaltningsrettslige prinsipper som saksbehandler møter i praksis. Kurset har vært gjennomført i ulike deler av forvaltningen. Heldagskur De deltar i søkerrunder sammen med private aktører, og er derfor i denne sammenheng private personer i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a's forstand. Det kan også stilles spørsmål ved om Plan S innebærer inngrep i ytringsfriheten og den akademiske frihete Forvaltningsloven med kommentarer fremstiller forvaltningsrettens saksbehandlingsregler. Femte utgave er holdt à jour med lovendringer i forvaltningsloven og særlovgivningen. Boken har registre over Lovavdelingens og Sivilombudsmannens praksis, samt stikkordregister. Hver paragraf har henvisninge..

Jusinfo.no: Saksomkostninger ved medhol

Her går vi igjennom hvilke krav det er til saksbehandlingen av klager på enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven. Kravene finner vi i forvaltningsloven §§ 28 - 34 og § 36 og i sosialtjenesteloven §§ 41 og 47 - 48 Helsepersonell er underlagt strengere taushetsplikt i helsepersonelloven enn etter forvaltningsloven. Hvis det for eksempel er helsesøster på skolen som har opplysninger om at en elev opplever mistrivsel på skolen, og verken eleven eller foreldrene samtykker til at helsesøsterfår lov til å varsle rektor, er helsesøsteren bundet av taushetsplikten sin, jf. helsepersonelloven §§ 21 og 22 Når ny PKK-forskrift trer i kraft 1. oktober 2018 vil forskriften blant annet stille krav om at de som skal kontrollere er habile. Kravene om habilitet omhandler både personlig habilitet og såkalt system-habilitet, og kontrollorganet må i sitt kvalitetsstyringssystem beskrive hvordan de sikrer habilitet i kontrollgjennomføringen Regler om taushetsplikt finnes i straffeloven av 22. mai 1902, forvaltningsloven av 10. feb. 1967 og i lovgivningen om enkelte yrker. Godkjent helsepersonell har taushetsplikt i medhold av sine profesjonslover, yrkesmessig taushetsplikt.Alle som arbeider innen offentlig forvaltning, har taushetsplikt med hjemmel i forvaltningsloven, forvaltningsmessig taushetsplikt

Norsk forvaltningsrett - Wikipedi

Helsedirektoratets kommentarer. Bestemmelsen er hovedregelen om helsepersonells yrkesmessige taushetsplikt og korresponderer med pasienters rett til vern mot spredning av opplysninger etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6. Bestemmelsen må ses i sammenheng med bestemmelsene om taushetsplikt i pasientjournalloven § 15 og helseregisterloven § 17 Forvaltningsloven skal fortsatt være den generelle loven som gjelder for all saksbehandling, men at avvikende regler kan fastsettes i den enkelte særlov ut fra særlige hensyn. KS støtter at reglene om partsinnsyn plasseres i offentleglova, som gis korttittelen innsynslova Forvaltningsloven - Får Walter lov? Gå til påmelding. Får Walter lov er et e-læringskurs i 16 korte episoder. Kurset er for alle som jobber i offentlig forvaltning. Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet Sv: Forvaltningsloven §11-a Opprinnelig lagt inn av 3barnsmor , her . Dette er min personlige mening, og ikke overhodet noe jeg kan hjemle i noen lov, men akkurat i en slik sak som dette, hvor det er snakk om penger som du skal tilbakebetale - så syns jeg at det bør det bør komme i din favør at de har brukt så uhorvelig lang tid på å behandle klagen din

Jan Roger Ekedal (Xtra-Lista) mener det kan være brudd på forvaltningsloven at det ikke ble skrevet referat fra møtet der de tre gründerne som ønsker å lage et Windjammer-senter i Lyngør presenterte sine planer for ordfører Marianne Landaas (H). Han vil at kontrollutvalget ser på saken forvaltningsloven på engelsk. Vi har én oversettelse av forvaltningsloven i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Pris: 682,-. innbundet, 2018. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Forvaltningsrett av Eivind Smith, Torstein Eckhoff (ISBN 9788215030944) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

Partenes rett til dokumentinnsyn - Jusstorge

Alle skal føle seg trygge på at personen som legger til rette for en avgjørelse, eller gjør vedtak i en sak, er habil. Inhabilitet kan for eksempel oppstå om man har nær faglig tilknytning til en part i saken eller ved mulighet for personlig vinning eller ulempe som følge av et vedtak Forvaltningsloven § 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en. Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), ot. prp. 38. Ikke-beh. O.tid. 431. [Særskilt vedlegg til prp.: Innst. fra Komitéen til å utrede spørsmålet om mer betryggende former for den offentlige forvaltning (Forvaltningskomitéen), avgitt 13. mars 1958.

Halsa kommune (@halsakommune) | TwitterLover og forskrifterÅpen barnehage | Dønski, Gommerud og Gullhaug | Bærum kommuneNyutdannede får ikke vitnemålPresserom - NVE- Urovekkende hemmelighold om taubaner

Saksbehandlingsrundskrivet - Bufdi

 • Impetigo treatment.
 • Godzilla monster planet full movie.
 • Wbg gotha de.
 • Populære restauranter i alicante.
 • Arkaiskt utrop.
 • Ruter skoleskyss akershus.
 • Romanow schaf.
 • Tallrekker tips.
 • Tyska ambassaden köpenhamn.
 • Plants vs zombies 2 download free full version pc.
 • Tanzclub hannover.
 • Sit trening dragvoll.
 • Uefa b lisens oppgaver.
 • Lungetransplantasjon aldersgrense.
 • E bike touren freiburg.
 • Tørr i halsen forkjølelse.
 • Beste hodetelefoner.
 • Psykisk styrke.
 • Skolestart i tyskland.
 • Altenberger see.
 • Lage app pris.
 • Avdelingsleder skole lønn.
 • Big time rush wikipedia.
 • Aufstocker statistik.
 • Afs frivillig.
 • Dessert trondheim.
 • Fridtjof nansen armenia.
 • Kfc göteborg öppettider.
 • Joyce meyer magazin.
 • Vannenergi i norge.
 • Tidsskriftet fauna.
 • Moskusand mat.
 • Coop extra jobb.
 • Kletterpartner gesucht berlin.
 • Kamasa verktøyvogn.
 • Tv3 tv udsendelser.
 • Skatteavtale new zealand.
 • Wohin in borna.
 • Legenden om korra nickelodeon.
 • Wetter tölz 14 tage.
 • Ratchet and clank ps4 mehrspieler.