Home

Non verbal kommunikasjon

Kommunikasjon uten ord. Det nonverbale, eller ikke-verbale, språket er, i likhet med det verbale språket, et språk. Vi sender og tolker tegn: Vi retter frem hånden og tar imot hender til hilsen, vi vinker, trekker på skuldrene, vender oss til og fra samtalepartnere, ser dem i øynene eller viker unna, smiler eller rynker pannen Kommunikasjon med ord. Vi kommuniserer med ord når vi prater, når vi sender brev, når vi bruker sosiale medier, når vi leser, eller når vi prater i telefonen. Verbal kommunikasjon kan være både enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon. Språk. Språk kan være svært forskjellige, til og med innen ett og samme land

nonverbale kommunikasjon kan påvirke elevene. Problemstillingen har jeg formulert som følger: Hvilken betydning kan lærerens nonverbale kommunikasjon ha for elevenes læring i skolen? 1.1 Tidligere forskning De første studiene av nonverbal kommunikasjon startet allerede i 1955 av en gruppe psykiatere, lingvister og antropologer Hovedforskjell - Verbal vs Nonverbal Communication. Kommunikasjon er handlingen med å overføre informasjon mellom to eller flere personer. Det kan skje ved tale, sign, signal eller oppførsel. Det finnes ulike kategorier av kommunikasjon Aktiv lytting innebærer verbal og nonverbal kommunikasjon. Verbal kommunikasjon er når du stiller utdypende spørsmål og får pasienten til å fortelle mer. Du viser nonverbalt at du lytter ved å ha blikk-kontakt, nikke bekreftende, gi små kommentarer som hmm, åh, bra, ikke sant osv. Det du kan oppnå med aktiv lytting e

nonverbale lærevansker og spre denne nye viten og kompetanse videre til PPT-kontorene og de problemløsning, forholde seg til nye situasjoner og sosial kommunikasjon / tilpasning. Skolefaglig utvikles fortrinnsvis vansker i matematikk og leseforståelse oppover i skolealder Kommunikasjon er det å formidle og dele ideer og informasjon, for eksempel ved hjelp av språk. Noen former for kommunikasjon som er dekket av andre artikler: Elektronisk kommunikasjon hører inn under kommunikasjonsteknologi. Det teoretiske grunnlaget for slik informasjonsoverføring kalles informasjonsteori. Massekommunikasjon er kommunikasjon som foregår via massemedier Komiteens arbeidsområder er innenlands transport, post, generelle saker om telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon, fritidsbåter og oppgaver under Kystverket

Medie- og informasjonskunnskap - Nonverbal kommunikasjon

De grunnleggende verktøyene er tydelige: et oppmerksomt nærvær, aktiv lytting, forståelse av nonverbal kommunikasjon og en respektfull holdning. Den respektfulle holdningen kommer til uttrykk gjennom en etisk bevisst og empatisk tilnærming til andre mennesker (2, 5) Kroppsspråk (eller ikke-verbal kommunikasjon) er måter vi kommunisere et budskap på ved hjelp av kroppsuttrykk uten bruk av tale- eller skriftspråk.. Forskning viser at språket (ordene vi sier) kun utgjør rundt 30% av det vi kommuniserer. 70% av det vi sier når vi prater med andre kommer fra vårt kroppsspråk Ikke-Verbal, nonverbal er kommunikasjon uten ord. Denne formen fokuserer på gester (d.v.s. ansiktet, øyne, kroppsposisjon, hånd- og kroppsbevegelser, avstand). Forskere hevder at denne kommunikasjonen kan formidle mer mening enn verbal kommunikasjon. Noen forskere oppgir at de fleste stoler på en ikke-verbal kommunikasjon fremfor verbal kommunikasjon. Ray Birdwhistells har konkludert med. Øvelse i kommunikasjon To og to skal samarbeide bare ved hjelp av ord. Dere skal sitte med ryggen mot hverandre og begge skal ha tegnepapir og blyant klar. Den som skal instruere må ha et motiv, tegning eller lage en tegning sjøl. Denne skal forklare med enkle ord hva den andre skal tegne

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Verbal kommunikasjon - NDL

 1. Språk = Verbalt språk + kroppsspråk. I all kommunikasjon er det viktig å huske på at språket kan deles opp i et:. verbalt språk - det vi sier og skriver; kroppsspråk - de kroppslige signalene senderen sender bevist og ubevist til mottakeren og som mottakeren oppfatter og tolker på et bevisst- og ubevisst nivå.; Det verbale språket kan videre deles opp i
 2. nonverbal kommunikasjon TeksT: Ida sødaHl UTne • FoTo: kaTHrIne Berge Brekken 15-17. juni 2012 avholdt Norges Blinde-forbunds Ungdom et vellykket kurs i det svært viktige temaet nonverbal kommunikasjon. Formålet med kurset var å gi de 30 deltagerne en innføring i temaet, med fokus på undertema som egen stil, kroppsspråk og duft
 3. movements non-verbal kommunikasjon. HJEM FOREDRAG WORKSHOP MOVEMENTS Kontakt Sitter du i et møte, er på en date, er i forhandlinger, tar en kaffe med en god venn eller kommuniserer med noen ansikt til ansikt vil 60 - 65 % av kommunikasjonen være non-verbale signaler. Uttrykker du en.
 4. Nonverbale lærevansker betyr at man kan være flink til både lesing og skriving, forholde seg til nye situasjoner og ha problemer med sosial kommunikasjon og tilpasning
 5. g har utfordringer knyttet til verbal og/eller nonverbal kommunikasjon. God kommunikasjon, godt samspill og samarbeid krever at begge par

 1. Nonverbal kommunikasjon representerer to tredjedeler av all kommunikasjon. Nonverbal kommunikasjon kan skildre en melding både vokalt og med riktige kroppssignaler eller bevegelser.Kroppssignaler omfatter fysiske trekk, bevisste og ubevisste gester og signaler, og formidling av personlig rom.Feil melding kan også etableres hvis kroppsspråket som formidles ikke samsvarer med en verbal melding
 2. Hva er nonverbal kommunikasjon? (s. 176) Repetisjonsoppgave. Oppgave 8.1. Hva betyr det at kommunikasjonen er multimodal? Gi eksempler. Drøftingsoppgave. Oppgave 8.2. I avsnittet sies det at for eksempel musikk, matematikk, arkitektur, lukt, dans og temperatur ikke blir tatt med i drøftingen om nonverbal kommunikasjon i denne fremstillingen
 3. Det nonverbale språket kan forsterke eller svekke det verbale budskapet. Nonverbal kommunikasjon inkluderer måten ting sies på, forholdene rundt for eksempel en samtale og en rekke andre faktorer. Paraspråk er det som ligger under, eller kommer i tillegg til den språklige uttrykksmåten med ord. Det dreier seg om alt som går tapt når muntlig kommunikasjon gjøres skriftlig
 4. Non-verbal kommunikasjon. KURSBESKRIVELSE. Første del av kurset er et foredrag om non-verbal kommunikasjon. Først en innføring, deretter mer detaljert om personlige rom, territorier, kulturforskjeller, speiling, bruk av hender og føtter, høy- og lavstatusgester,.
 5. Ikke verbal-kommunikasjon er et språk man anvender kroppsspråk som hjelpemidler. Det er en kommunikasjon uten ord og språk. Ulike ting som kan være ikke-verbal kommunikasjon kan være musikk, matte, lukt, dans og eventuelt temperatur. Alt gir et budskap uten å kommunisere. Det kan enten svekke eller forsterke noe vi sier
 6. Samspill mellom verbal og nonverbal kommunikasjon Selv om faglitteraturen gjerne skiller mellom verbal og nonverbal kommunikasjon, er det viktig å påpeke at vi ikke kan forstå disse to som helt atskilte fenomener (Jones & LeBaron, 2002). Paraspråk illustrerer tydelig hvordan verbale og nonverbale tegn er nær forbundet med hverandre

Med foreldre skal vi informere, betrygge, skape dialog, også her fylt med verbal og non-verbal kommunikasjon. Med kollegaer skal vi sammen skape et godt arbeidsmiljø (forhåpentligvis). Vi prater, nikker, smiler, veileder, gir tilbakemeldinger og så videre Non-verbal kommunikasjon, det vil si å kommunisere uten ord, bruker vi i alle settinger hver eneste dag. Men, hvor bevisst er du på å tolke andres kroppsspråk og hva du selv formidler? Under ti prosent av vår kommunikasjon formidler vi kun gjennom ord, det betyr at det meste faktisk kommuniseres gjennom tonefall, ansiktsmimikk og kropp

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk. Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening Mestring av non- verbal kommunikasjon er like viktig for kommunikativ kompetanse som mestring av det verbale språket. Mange aspekter av det non verbale har en universell gyldighet og ofte vil disse nonverbale signalene overstyrer verbale tegn (Grenness, 1999: 169) Dyrs kommunikasjon. Dyr kommuniserer seg imellom og på tvers av artene med bruk av ulike virkemidler og gjennom å gjøre ulik bruk av kombinasjoner av disse egenskapene, som vokalisering, kroppsspråk, duftavsetning og tegnsetting.Ulike arter har dessuten ulike måter å kommunisere på. Ofte bruker dyr mer enn en type kommunikasjon når de kommuniserer nonverbal kommunikasjon er, altså fenomenet, men også betydningen av dette. Ved å se på tidligere forskning som er gjort i forhold til forskjellige aspekter av nonverbal kommunikasjon, har jeg et grunnlag for å diskutere og reflektere over egne og andres empiriske data, samtidig som jeg selv vil gjøre et intervju og få egne data sette pris på kraft som bærer en non-verbal kommunikasjon, hjulpet av det faktum at i henhold til psykologer, det meste av informasjonen, nemlig 90%, får vi fra de ikke-verbale signaler.Og bare 10% av sin evne til å gi oss ordet.Hvorfor skjer dette?Fordi folk vet at ikke-verbal kommunikasjon er fake, så å si, er mye vanskeligere enn det verbale.Tross alt, det er verbal kommunikasjon.

Ikke avbryt eller fullfør andres setninger | Psykolog

Din non-verbal kommunikasjonlærer for privatundervisning (leksehjelp, språk, musikk, idrett, hobby). Hjemmeside Registrering Innlogging Favoritter 0 Hjelp Lag en annonse Gi undervisning Hjelp Registrering Innlogging. Ta Barnehage Non-verbal kommunikasjonkurs i hjemmet eller onlin Non-verbal kommunikasjon Typer Talespråk er bare ett aspekt av en samtale; de tingene vi kommuniserer i form av mimikk og kroppsspråk kan være like viktig som de vi sier. Å lære å lese nonverbal kommunikasjon signaler låser opp de uuttalte nyansene i dagligdagse samtaler, slik a Det er mange forskjeller mellom verbal og nonverbal kommunikasjon, de viktigste presenteres her i tabellform og i punkter. Den første forskjellen mellom de to er at i muntlig kommunikasjon er utvekslingen av meldinger veldig rask, noe som fører til rask tilbakemelding. I motsetning til dette er den ikke-verbale kommunikasjonen mer basert på forståelse som tar tid, og følgelig er den.

PPT - Non-verbal kommunikasjon PowerPoint Presentation

Verbal kommunikasjon vs. nonverbal kommunikasjon Hovedforskjell Kommunikasjon er en av de sentrale prosessene i livene våre, gjennom hvilke man kan utveksle tanker, informasjon, følelser og mye mer. Kommunikasjonsmidlene fortsetter å endre seg med teknologiens fremgang, for eksempel i 90-tallstelefoner ble det meste brukt for kommunikasjonen, i dag brukes smarttelefoner mye til. Pris er oppgitt eksklusiv MVA og frakt. TONI-4 -Test Of Nonverbal Intelligence Kompetansekrav: Testsertifisert Alder 6-0 til 89-11 Test-tid: 15 til 20 minutter Administrasjon : Individuell Språkutgave: Amerikansk originaltes Verbal kommunikasjon oppfyller menneskets mest naturlige ønske - snakk. I tilfelle av ikke-verbal kommunikasjon, følelser, status, følelser, personlighet, osv., Blir det veldig lett kommunisert gjennom handlinger utført av partene i kommunikasjonen. Video: Verbal Vs Nonverbal Communication Konklusjo Formål: trene på nonverbal kommunikasjon Utstyr: Ingenting Be elevene stille seg på rekke etter høyde. Laveste fremst, høyeste bakerst uten å snakke sammen. For de avanserte: Be elevene stille seg i alfabetiske rekkefølge etter fornavnet, eller etternavnet, eller etter fødselsmåned eller fødselsdato. Fremdeles uten å snakke sammen.

Alternativ kommunikasjon er ofte visuelt basert, enten det dreier seg om tegn til tale eller grafiske symboler. Mange lærere har erfart nytten av å tydeliggjøre sentrale elementer i undervisningen gjennom visuell støtte Lær Non-verbal kommunikasjon med en lokal eller online Non-verbal kommunikasjonlærer - 97 % fornøyde elever

Research Reveals How Racism And Homophobia Are Linked ToPPT - UiO – ISP SPED 3000 - 2005 PowerPoint Presentation

Forskjellen mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon

Aktiv lytting Mestring for all

kommunikasjon - Store norske leksiko

Nonverbal kommunikasjon og nedsatt syn. For mange med synsvansker er det en utfordring å forholde seg til visuelle kommunikasjonsuttrykk. Samtalepartnerens kroppsspråk er vanskelig å lese. På den andre siden kan det oppstå situasjoner hvor svaksynte og blindes kroppsspråk blir misforstått Stikkordarkiv: non-verbal kommunikasjon. Den ikke-verbale kontakten i tolkede samtaler. Postet den juni 16, 2012 by annebirgitta. Tolkede samtaler i offentlig sektor dreier seg ikke bare om kommunikasjon gjennom en tolk, slik det ofte antas og forutsettes i litteraturen om tolking Sett, hørt, forstått og akseptert Man skal vise respekt for alle menneskers rett til selvbestemmelse og autonomi. Dette gjelder også personer med PWS. Av erfaring vet vi at personer med PWS ikke kan ta eget ansvar over alle områder i sitt liv. Likevel skal man tilstrebe å gi en reell følelse av medbestemmelse -- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ -- Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free.

Transport- og kommunikasjonskomiteen - stortinget

Ikke-verbal kommunikasjon. Denne typen kommunikasjon kompletterer ikke bare det verbale, men er ofte det viktigste for samtalepartneren. Ikke-verbal kommunikasjon er kroppsspråk. Og ofte gir han mer sannferdig informasjon om følelsene til noen som snakker til deg. Denne typen kommunikasjon kan uttrykkes i flere former According to some authors, nonverbal communication represents two-thirds of all communications. Nonverbal communication can portray a message both vocally and with the correct body signals or gestures.Body signals comprise physical features, conscious and unconscious gestures and signals, and the mediation of personal space. The wrong message can also be established if the body language. 1.3.2 Kommunikasjon 7 1.3.3 Kommunikasjon med tolk 7 1.3.4 Kultur og sykdomsforståelse 7 1.3.5 Non verbal kommunikasjon 7 1.3.5 Fremmedspråklig 8 1.4 Oppgavens hensikt 8 2.0 METODE 9 2.1 Databaser og søkeord Øke kunnskapen om nonverbal og verbal kommunikasjon. Kunnskapen skal føre til trygghet og komfort i sosial samhandling med andre. Dette skal gjøres gjennom å arrangere kurs i kommunikasjon for unge synshemmede og lage et blad om temaet for å spre kunnskapen til andre enn bare kursdeltagerne 1 Sammendrag Denne oppgaven omhandler nonverbal kommunikasjon hos ledere på tur. Problemstillingen er hvor bevisst er ledere på tur sin bruk av nonverbal kommunikasjon, og underproblemstillingene er hvilke type kroppsspråk blir brukt, hvordan kontakten er mellom leder og deltager og grad av kongruens hos leder

Sykepleieres kompetanse i kommunikasjon må systematisk inn

Kommunikasjon handler også om å dele følelser, opplevelser og tanker. Noe av dette deler vi gjennom språket, og mye deler vi gjennom det vi kaller non-verbal (ikke språklig) kommunikasjon. Dette omfatter vanligvis ansiktsmimikk, blikkretning, stemmeleie, setningsmelodi, pusterytme, bevegelsesrytme, kroppsspenninger og tempo på bevegelser eller setninger 2 ISBN: 978-82-7117-935-9 Omslag og tegninger hentet fra heftet «I samarbeid mot mobbing». Lund, I. & Helgeland, A. (2018), Pedlex, Oslo. Webdesigner Idunn Se Kommunikasjon er ofte delt opp i 2 deler, verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Verbal kommunikasjon. Verbal Kommunikasjon innebærer ordene som sies eller skrives i budskapet. Ikke-verbal kommunikasjon. Psykologer antar at den ikke-verbale kommunikasjonen utgjør 2/3 av kommunikasjonen mellom avsender og mottager Non-verbal kommunikasjon. KURSBESKRIVELSE. Første del av kurset er et foredrag om non-verbal kommunikasjon. Først en innføring, deretter mer detaljert om personlige rom, territorier, kulturforskjeller, speiling, bruk av hender og føtter, høy- og lavstatusgester,.

Kritikk og angrep er to skadelige samlivsfeller som kan ødelegge parforholdet, om du ikke følger psykologens råd. - Uten å vite det, kan vi med kritikk og angrep tilføre et menneske smerte og trigge motreaksjoner som ikke er i nærheten av det vi egentlig ønsker oss, sier Birgit Sørnes, psykolog i Heggeli helhetsmedisin, og advarer mot å ty til kritikk og angrep i et parforhold Verbal vs Nonverbal Communication . Det er mange forskjeller mellom de to kommunikasjonsformene, nemlig verbal og ikke-verbal kommunikasjon. På noen steder tar ikke-verbal kommunikasjon mer betydning enn verbal kommunikasjon, og på andre steder er det omvendt. La oss begynne vår forståelse av disse to typer kommunikasjon på følgende måte

Kroppsspråk (tolkning av ikke-verbal kommunikasjon

nonverbal kommunikasjon. Tangokurs for bedre samliv. Tangokurs for dere som vil styrke samlivet. Kommuniserer vi som partnere tydelig? Er vi bevisst spenningen og utfordringen ved å være så gjensidig avhengige av hverandre Kommunikasjon spiller en viktig rolle i relasjonen mellom mennesker. Hvilke ord vi bruker, hvordan vi sier det, kroppsspråket vårt og hva som ligger til grunn for det vi sier, er avgjørende. Å være tydelig i sin måte å kommunisere på er derfor viktig i etableringen og underveis i veiledningsforholdet

Ikke-verbal kommunikasjon - Wikipedi

Kommunikasjon Hva betyr Kommunikasjon? Kommunikasjon betyr; Publisert av Stein den 16. oktober 2011 under Fremmedord. Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. En mulig definisjon kan være: «Kommunikasjon er den. Kommunikasjon med pasienter som ikke er klar for forandring kan være vanskelig. Informasjon og oppmuntring kan bidra til økt bevisstgjøring. Her kan en informere og oppmuntre ved hjelp av åpne spørsmål, anerkjenne pasientens valg og spørre om pasienten ønsker råd

Øvelse i kommunikasjon - Portfoli

Mr. Bean er en mann av få ord, men er desto flinkere til å uttrykke seg ved hjelp av kroppsspråk Nordahl, Thomas & Sunnevåg, Anne-Karin (2008) Barnet som aktør - virkelighetsoppfatninger og mestringsstrategier. Moderne oppvekst : nye tider - nye krav / Vibeke Glaser og Jan Bølstad (red. 6. Tydelig kommunikasjon i akutte situasjoner. Noen ganger må vi alikevel bruke et sterkere og tydeligere tonefall og kroppsspråk. Om vi observerer en akutt farlig situasjon, som vi vil skal stoppe med en gang, så kan vi si høyt NEI eller STOPP, og eventuelt gjenta dette og bruke et strengt kroppspråk og gå et skritt eller to mot barna

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk

nonverbal og ikke-verbal kommunikasjon er en type kommunikasjon uten ord. Kroppsspråk. Kroppsspråk er ikke-verbal kommunikasjon. Kroppsspråk er over halvarten av kommunikasjonen. Verbal kommunikasjon er kommunikasjon med ord. Ansikt, smil og blikk. Ansiktet er det mest informative kroppsdelen vi har, etterfulgt av hendene og føtte De viktigste funksjonene til nonverbal kommunikasjon Nonverbal kommunikasjon: Funksjoner Typer av nonverbale signaler (Ekman & Friesen) Nonverbale signaler Nonverbale sider ved språklighet Kroppsstilling og personlig rom Fysisk distanse Øyenkontakt 1 Øyenkontakt 2 Øyenkontakt 3 Ansiktsuttrykk Ansiktsuttrykk 2 Berøringsformer Håndtrykk kan uttrykke: Betydning av utseende Klesdrakt. Masters i nonverbal kommunikasjon alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he

movements non-verbal kommunikasjon - HJE

Verbal kommunikasjon er prosessen med å sende og motta meldinger uten bruk av ord, enten muntlig eller skrives. Også kalt manuell språk. På samme måte som italicizing streker skrevet språk, kan nonverbal atferd understreke deler av en verbal melding Nonverbal kommunikasjon. Hva er ditt territorium? Alle artikler er vist. Ingen flere artikler å vise. Meld deg på nyhetsbrev fra Psykologisk.no. Email. Ja takk Non-verbal kommunikasjon, også kjent som kroppsspråk, er en avgjørende del av den totale kommunikasjon. Folks sanne følelser er reflektert i deres kroppsspråk enda mer enn hva de sier verbalt. Mens kommunisere, folk gir ledetråder som tyder på en dypere mening og følelser bak det de sier Verbal og non-verbal kommunikasjon, KK3 Delt av: nina bell rui aadna - Publisert: 15.08.2014 13:52 - Oppdatert: 28.05.2015 12:02. Beskrivelse: Oppgaver knyttet til kommunikativ og grammatisk kompetanse - PowerPoint med teori, URL-eksempler, praktiske øvelser i word..

De kan lese og skrive, men sliter likevel - Dagblade

Takk for fin bloggpost der jeg syns dere får spesielt bra fram begrensningene e-post har da det er en tilnærmet ren verbal kommunikasjon uten alle nyansemulighetene non-verbal kommunikasjon har. Det er også veldig bra at dere løfter fram betydningen emnefeltet har for en god e-post kultur Praktiske råd for kommunikasjon med personer med demens kan lette omgangen for de pårørende. Praktiske tiltak som for eksempel å holde god orden, kan bidra til å dempe forvirringen ved demens Kommunikasjon er viktig, og omtrent uansett hva man gjør, kommuniserer man med andre mennesker. Man kommuniserer når man chatter på MSN, snakke i telefon, snakker personlig med mennesker osv. Vi har verbal og non - verbal kommunikasjon. Verbal er det som blir sagt, og står for 30 % av all kommunikasjon Persepsjon av emosjonell nonverbal kommunikasjon i krysskulturelt terapeutisk arbeid. Type Master thesis. Not peer reviewed. Åpne. master thesis (768.9Kb) Dat

Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg34 Surprising Facts About Reading Body Language - Mentalistİnsan neden sürekli sinirli olur?Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)Medieuttrykk og mediesamfunnet - Fra ikon til verbaltekst

NLD er en forkortelse for begrepet Nonverbal Learning Disorder, som oversatt til norsk. ivareta barnas behov for omsorg, lek, vennskap og danning blir en del av vår tilnærming til Vi lytter til verbal og non verbal kommunikasjon Verbal ulydighet - episode 41: Lek, negativitet og diagnoser 19. september 2017 / i Podkast, Podkast / av Eivind. Non-verbal kommunikasjon er kroppsspråk, ansiktsuttrykk, øyekontakt / blikket, stemmen, stress, volum og så videre. Med andre ord, får man mer informasjon fra non-verbal kommunikasjon enn fra verbal kommunikasjon. For å kommunisere på mest effektiv måte, må derfor verbal og non-verbal kommunikasjon samsvare med tanke på budskapet Verbal kommunikasjon er å snakke ved bruk av ord, mens non verbal kommunikasjon er å snakke/formidle ved hjelp av kroppsspråk. 13. Gi 2 eksempler på non verbal kommunikasjon på en god måte/ og 2 på en dårlig måte i ta utgangspunkt i en blodprøvetakingssituasjon på en voksen perso Kommunikasjon og kultur - Hva er verbal kommunikasjon? - NDL . Verbal communication is a form of communication in which you use words to interchange the information with other people either in the form of On the contrary, Nonverbal communication does not use words for communicating anything, but some other modes are used, i.e. where. kp1. hva er god og profesjonell kommunikasjon personorientert kommunikasjon god profesjonell kommunikasjon helse- og sosialfeltet har et naturlig grunnlag de

 • Vidtgående kryssord.
 • Når plante allium.
 • Motorvarmer pris.
 • Dsb info.
 • Studere evolusjonspsykologi.
 • Åsvang skole.
 • Rockstargames log in.
 • Joyce meyer magazin.
 • Einwohner nürnberg.
 • Mulberry backpack.
 • Life of the party kino.
 • Kilowatt hour formula.
 • Lustige nachrichten 2017.
 • Weihnachtsmarkt wallen 2017.
 • Hiscox leiegaranti.
 • Wowoto mini beamer.
 • Chlamydia forum dyskusyjne.
 • Meltwater products.
 • Italia klima wikipedia.
 • Skype text chat.
 • Calvin klein sale.
 • Thunderbird ordner verschwunden.
 • Stadtverwaltung eilenburg stellenangebote.
 • Rudy claes skal vi danse.
 • Payback wieviel punkte pro euro real.
 • Mære landbruksskole internat.
 • Watch the good doctor 2017.
 • 225 celsius to fahrenheit.
 • S1 sastra inggris melanjutkan s2.
 • Savannah katt til salgs.
 • Navnløs sigbjørn obstfelder virkemidler.
 • Smallpox scars.
 • Db ticket.
 • Ard moma live.
 • Toyota cressida til salgs.
 • Mark cwiertnia freundin.
 • Mammapermisjon nav.
 • Fletter kryssord.
 • Spreewald urlaub mit hund direkt am wasser.
 • Santana band.
 • Ferienwohnung brixen im thale 2 schlafzimmer.