Home

Hva er likelønn

Likestilling og likelønn Hva er likelønn. Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. Likelønn handler ikke om at alle skal tjene det samme, eller at alle kvinner skal tjene det samme. At mange kvinner er lavtlønte innebærer ikke at likelønn og lavtlønn er det samme Hva er likelønn? Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer Likelønn blir brukt ved sammenligning av lønn mellom kvinner og menn. Likelønn er vedtatt som lov og er et politisk krav som har fulgt utviklingen i den generelle politikken for likestilling mellom kvinner og menn Hva er likelønn?Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt

LO krever økning i reallønnen i årets lønnsoppgjør

Hva gjør faktisk bedriftene og arbeidsgiverne for likelønn? Venter de på at lønnsgapet lukker seg av seg selv, eller gjør de de skal nå? For, fra den 1. januar 2020 er aktivitets- og redegjørelsesplikten i Likestillings- og diskimineringsloven styrket Å jobbe med likelønn: Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten? Alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, heter det i likestilllingsloven § 26. Aktivitets-og redegjørelsesplikten stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Likelønn handler ikke om kjønn Det er legitimt å mene at omsorgsyrker har blitt mer enn et spørsmål om hva vi har mellom beina. Det er dessuten lite inkluderende ovenfor de mennene. I utgangspunktet er det opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale lønnen. Mange virksomheter er imidlertid bundet av tariffavtaler som regulerer hvilken lønn som kan avtales, og for enkelte bransjer finnes det gitte minstelønnssatser Men hva er egentlig likelønn? Lik lønn for likt arbeid er den enkleste definisjonen. Allerede i 1889 ble dette slått fast i Paris, på den internasjonale arbeiderkongressen: «Arbeiderne skal betrakte arbeiderskene som likeberettigede medkjempere og strebe etter å gjennomføre prinsippet: Lik lønn for samme arbeid..

Likestilling og likelønn - NS

 1. Finansnæringen er versting på likelønn. Slik forklarer de forskjeller på 48.000 kroner i månedslønn
 2. - Hvis likelønn er et mål, hva må til for å oppnå det? - Det kommer altså an på hva du mener med likelønn. Generelt kom både Likelønnskommisjonen og mange av høringsinstansene opp med interessante forslag. Forslagene gir de politiske partiene og partene i arbeidslivet en hel del å ta fatt i.
 3. Hva er likelønn? Hva er bakgrunnen for kravet? Hvem er det som krever? Hvordan kjempes politikken igjennom? Finnes det motargumenter og motkrefter? Hvilke kvinnegrupper er det naturlig å hjelpe frem hvis vi skal konstruere Likelønn på kjønn? Hvorfor akkurat Sykesøstrene? I likestillingsloven § 5, finner vi følgende definisjon av likelønn
 4. ering: Direkte diskri
 5. - Hvis likelønn er et mål, hva må til for å oppnå det? - Det kommer altså an på hva du mener med likelønn. Generelt kom både Likelønnskommisjonen og mange av høringsinstansene opp med interessante forslag
 6. Det er heller ikke uten grunn at Norsk Sykepleierforbund i lang tid har gått i bresjen for likelønn. Fordi de vet hva det handler om
 7. Det er en overvekt av kvinner i helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet. Du finner flere tall om dette i statistikken Indikatorer for kjønnslikestilling; Andel sysselsatte (15 - 74 år) som.

Likelønn er et politisk krav som har fulgt utviklingen i den generelle politikken for likestilling mellom kvinner og menn.Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) § 21 definerer likelønn som: Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi Hva vil vi? En sammenpresset lønnsstruktur er med på å redusere forskjellene i samfunnet, som er grunnlaget for stabile og trygge samfunn. Likevel mangler det politisk gjennomføringsvilje til å gjøre noe med dette. Vi trenger et krafttak for kvinnelønn og likestilling. Vi har ikke reell likestilling før vi har økonomisk likestilling Det er naturligvis gledelig at kjønn ikke ser ut til å være blant hovedårsakene til disse forskjellene, sier Roar Vea, spesialrådgiver i Skolelederforbundet. I et likelønnsperspektiv, hva er det viktig å tenke på når man forhandler lønn?Hovedtariffavtalen i KS (HTA) kap. 3 pkt. 3.3 fastsetter at det skal utarbeides en lokal.

Slik jobber FO med likelønn - FO - Din fagforenin

Fakta, analyser og virkemidler for likelønn M I L J Ø ME R K E T 241 379 Tr ykksak NOU NOU 2008: 6 Kjønn og lønn omslag-2008.indd 1 12.02.2008 12:37:31. Norges offentlige utredninger 2008 Hva er arbeidsvurdering? . . . . . . . . 204 : 16.2.1 : Styrking av Likestillings- og Nummer 2 er at arbeidsmarkedet er segregert, altså at menn og kvinner er konsentrert i forskjellige yrker og stillingsnivåer. Nummer 3 er at det jobber langt flere kvinner enn menn i offentlig sektor. Likelønn har også en rettslig dimensjon Hvorfor tjener kvinner i snitt mindre enn menn? Er det kvinners egne valg eller er det et strukturelt problem? Hva gjør faktisk bedriftene og arbeidsgiverne for likelønn? Venter de på at lønnsgape Likelønn er en plikt - så hvorfor tjener kvinner mindre? Hvorfor tjener kvinner i snitt mindre enn menn? Er det kvinners egne valg eller er det et strukturelt problem? Hva gjør faktisk bedriftene og arbeidsgiverne for likelønn? Venter de på at lønnsgapet lukker seg av seg selv, eller gjør de de skal nå? For, fra [

Debatten om såkalt likelønn mellom kvinner og menn er notorisk villedende for alle dem som ikke tilfeldigvis har satt seg nokså grundig inn i saken. Når man gjentatte ganger får høre at vi ikke har likelønn i Norge, og at kvinner bare tjener ca. 85 prosent av det mennene tjener, må det etterlate in Likelønn er et arbeidsgiveransvar, og det må være i arbeidsgiveres interesse å korrigere lønnsforskjellen basert på kjønn, helst før det er gått 80 år. Ulike lønn i like jobber Man kunne anta at et mannsdominert yrke som ingeniør har mindre lønnsforskjeller Hva er reglene rundt likelønn? Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Gutt, 20 år. account_circle. Gutt, 20 år. SPØRSMÅL. Hei. Er det noe lover og regler for at dei som har samme arbeidsoppgaver skal ha lik lønn? Skjønner om en som har jobba i ein bedrift lenge kan/skal ha ansinitet Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn Bianco: Likelønn er fot lite! Skomerket Bianco hiver seg inn i kvinnekampen i en ny og spennende kampanje som stiller spørsmålstegn til likelønn. Virkeligheten er verre. Men hva skal egentlig verden med en film fra et skomerke der kvinner tyr til fysisk vold bare for å snu skjevheten i samfunnet til sin egen fordel og kjøpe sko,. mellom kvinner og menn. Utvalget diskuterer også hva som ligger i lønnsdiskrimin-ering og hva som må anses som saklige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Tiltak og virkemidler for likelønn i Kapittel 4 gir en oversikt over arbeid og tiltak for likelønn mellom kvinner og menn, slik det er satt i verk av myndighetene o Mange er påvirket både av hva foreldrene jobber med, og hva andre kvinner og menn jobber med. En annen årsak er at rundt 40 prosent av alle kvinner arbeider deltid, mot 13 prosent av alle menn. Når man ikke arbeider fulltid, er det åpenbart at man tjener mindre. 1 «Likestilling for likelønn» Er det kvinners egne valg eller er det et strukturelt problem? Hva gjør faktisk bedriftene og arbeidsgiverne for likelønn? Venter de på at lønnsgapet lukker seg av seg selv, eller gjør de de skal nå? For, fra den 1. januar 2020 er aktivitets- og redegjørelsesplikten i Likestillings- og diskimineringsloven styrket

LDO - Lover og regler om likelønn

- Jeg er kjent med at likelønn har vært på dagsorden i forhandlingssammenheng i kommunal sektor en tid og fortsatt vil være det fremover. Fordelingen mellom antall kvinner og menn i kommunal sektor er 75/25, altså kan det være et mulig signal om at jo høyere kvinneandel blant arbeidstakerne, jo høyere lønnsandel i noen bransjer, sier Liv Spjeld By Tittel Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet Individuelle preferanser eller strukturelle begrensninger? Sammendrag Det norske arbeidsmarkedet er varig kjønnsdelt. Kjønnssegregering er en viktig forklaring på kjønnsforskjellene i lønn og er nær knyttet til arbeidstid, arbeidsforhold og karriereutvikling

Kom over denne siden på face her om dagen. De skriver følgende om hvorfor vi ikke skal ha likelønn i Norge: Dagens hysteri om likelønn for kjønnene har kommet ut av proporsjoner! GDA referanseverdi for energiinntak per dag er 2000 kcal for kvinner og 2500 kcal for menn. Med andre ord skal menn in.. Likelønn er fremdeles ikke oppnådd. Mens kvinner i 1960 hadde 67.8 prosent av mannslønnen, hadde de i 2010 87 prosent. Inntekten for kvinner er enda mye lavere, bare 64 prosent av mannsinntekten. Det skyldes at færre kvinner har lønnsarbeid, mange flere arbeider deltid, og at flere kvinner enn menn er minstepensjonister Fortsatt er det slik at kvinner bare tjener 87,6 prosent av det menn gjør. tallene at de med en høyskole- eller universitetsutdannelse på 3 år eller mer i offentlig sektor får 80 prosent av hva de får betalt i tilsvarende mannsdominerte yrker i privat sektor. Se vår nettside www.likelønn.no for mer informasjon For å sikre at tallene er sammenlignbare og offisielle, tilstreber Utdanning.no å kun presentere lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå i tabellene over gjennomsnittslønn i ulike yrker. Hvis du ønsker informasjon om yrker som ikke Statistisk sentralbyrå publiserer offentlige tall for, er det mange organisasjoner som legger ut inntekts- og lønnsstatistikk som ikke er offisiell Likelønn må løftes opp på agendaen Alle vil ha likelønn, men ingen vil betale for den. Det er på tide å komme ut av likelønnsapatien. Feministisk Initiativ har tiltakene klare

Likelønn FriFagbevegelse

Problemet likelønn er ikke bare et spørsmål om individuelle lønnsforskjeller basert på individuelt kjønn, men snarere knyttet til et svært kjønnsdelt arbeidsmarked og prisen på arbeidskraften i kvinnedominerte yrker og bran­sjer. Hva vet du om likestilling i det norske arbeidslivet? Oppgave . Statistikk:. Prinsippet om likelønn er en politisk målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn. Vi har ikke reell likestilling før vi er økonomisk likestilte! Kvinner tjener ca. 87 prosent av det menn tjener. I 1988 tjente kvinner ca. 85 prosent av menn. Vi kan ikke vente i 195 år på likelønn mellom kjønnene

Fortsatt ikke likelønn i kommunikasjonsbransjen. Kommunikatører fikk i 2018 en litt lavere lønnsvekst enn det var i samfunnet generelt. Og det er fremdeles forskjell på hva kvinner og menn får betalt for å gjøre samme kommunikasjonsjobb - men gapet minskes Hva sier forskningen om dagens situasjon på likelønn i Norge? Hvis man sammenligner timelønn til hel- og deltidsansatt i Norge, finner man at kvinner i gjennomsnitt tjener 88 prosent av det menn gjør (tall fra 2014). 45 prosent av dette gapet forklares av at menn jobber i bransjer der lønningene generelt er høyere, mens 55 prosent skyldes forskjeller innad i de enkelte sektorene Vi er inne i en skremmende og merkelig tid. De fleste er bekymret og mange opplever fremtiden som svært usikker. Mange har hjemmekontor, mange har mistet jobben, men noen er fremdeles på jobb. Noen må holde samfunnet i gang. Det er de såkalte hverdagsheltene. Og i frontlinjen blant dem står helsefagarbeidere og hjelpepleiere

Likelønn: FO mener vi er på overtid når det gjelder å få fart på likelønnsutviklingen. CORE - senter for likestillingsforskning la i februar 2020 ut en rapport om likelønn. Analysen viser at den gjennomsnittlige inntektsforskjellen mellom kvinner og menn er på mellom 20 og 30 prosent i året.Størst forskjell er det blant dem som ha Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi Likestilt arbeidsliv. Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv er en ordning for både private og offentlige virksomheter.Til nå er 13 bedrifter sertifisert. Hva er Likestilt arbeidsliv? Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv er en ordning for både private og offentlige virksomheter.Den er et smart, lønnsomt, relevant og motiverende arbeidsgiververktøy som kan gi. Den varslede stortingsmelding om likelønn må ta opp hva kvinnene og deres menn selv kan gjøre for å utjevne de økonomiske forskjellene mellom kjønnene. Debatt Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning

Skuespiller Anne Marie Ottersen (73) mener kvinner på hennes egen alder ikke kan si de ikke vet hva #metoo er. - Vi vet hva det vil si å bli behandlet som kjønn først og menneske etterpå. Jeg håper at neste generasjon jenter aldri vil forstå hvordan det føles! Hun er feminist fordi kvinner fortsatt blir objektivisert Dette er også viktige fortrinn i utviklingen av et bærekraftig og mer klimavennlig arbeidsliv. Unio jobber for at å motvirke lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Likelønnsgapet er størst blant de med høyere utdanning, der kvinner i snitt tjener 80 % av menn. For å oppnå likelønn må verdsettingsdiskriminering motvirkes Og hva gjør det norske damelaget for NFF? Det må jo ha noe å si. I mine øyne er det en klar forskjell. Så jeg er ikke enig i at det skal være likelønn mellom landslagene Den samme dagen har kampen for likelønn blitt markert senere år. - Siden 2014 har vi kommet en fattig prosent nærmere å oppnå full likelønn. Nå har vi holdt på siden 1975 å kjempe for dette. Fortsetter det slik er vi i mål i 2070. da er det ikke vanskelig å slå fast at politikken som føres i dag er feilslått, mener han

Likelønn: Spørsmål og svar - Norsk Sykepleierforbun

Nå er Norge er dømt til å betale millionerstatning til Ellen Ewald for brudd på loven om likelønn. På bildet er Ellen Ewald sammen med sin ektemann Terje Mikalsen, som har støttet henne i. Jeg tror det er viktig at man har tydelige retningslinjer for hva man skal gjøre hvis man opplever å bli trakassert, mobbet eller blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Nytt i LO nå er at når vi arrangere konferanser med mye folk til stede, blir det satt opp kontaktpersoner man kan varsle fra til hvis man ser noe som ikke er greit eller man opplever dette selv Stortorget var søndag fylt med folk da kvinnedagen ble markert. iTromsø spurte tilfeldige personer om hva de mener er den viktigste kvinnesaken i 2020 Jeg er skuffet over at staten ikke tar mer ansvar for sine lavest lønte og for likelønn, sier leder Egil André Aas i LO Stat. - Lokalt handlingsrom Selv om forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat ikke er fornøyd med resultatet, understreker hun at organisasjonen har vært opptatt av å ta samfunnsansvar i en vanskelig situasjon for norsk økonomi og arbeidsliv

Likelønn er en plikt - så hvorfor tjener kvinner mindre

Forlagets omtale: Hva er egentlig feminisme? Hva er feminismens rolle i dag? Hva vil det si å være feminist? Alle feminister ønsker likestilling mellom kjønnene, men de er ikke nødvendigvis enige i spørsmål om hijab, likelønn, porno og permisjon. «hva er feminisme» er en oversiktlig, kritisk og engasjerende Hva er en lønnssamtale? Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. For at lønnssamtalen skal bli best mulig, må det foreligge en stillingsbeskrivelse og definerte mål for den enkelte stilling. Ta kontakt med din nærmeste leder dersom du ønsker en lønnssamtale Den fremstår i dag som mangfoldig og til dels motstridende. Alle feminister ønsker likestilling mellom kjønnene, men de er ikke nødvendigvis enige i spørsmål om hijab, likelønn, porno og permisjon. Denne boken svarer på hva feminisme egentlig er og hva det vil si å være feminist

Å jobbe med likelønn: Hva er aktivitets- og

 1. Dette er bilag som handler om ting som likestilling, AFP, slitertillegg, ferie, velferdspermisjoner og ekstra ferieuke for eldre arbeidstakere. - For å sikre likelønn må vi vite hva alle har i lønn, og kunne se på kjønn og grupper, uavhengig av fagforeningstilknytning
 2. Likelønn Med likelønn forstås gjerne lik lønn for likt arbeid. Spørsmålet blir da hva som er «likt arbeid» eller «arbeid av lik verdi». Kvinner og menn har ulik ar-beidstid, ulik utdanning og arbeider i ulike yrker og bransjer/næringer. Men selv om man tar hensyn til dette, finnes det fortsatt forskjeller, noe som blan
 3. dre pga.
 4. Så det er også med ordet likelønn hvorfor man bør sørge for at synonymer som er funnet egner seg egentlig til konteksten der du vil bruke dem. Takk fra oss på OrdetBetyr.com Vi er stolte og glade for at du bruker OrdetBetyr.com for å finne synonymer og forklaringer for ordets betydning
 5. Enda nærmere likelønn. I kommunene er kvinners lønn 93,9 prosent av menns lønn. Ser vi på utviklingen fra 2009, ser vi at kvinners lønn har økt mer enn menns innen alle aldersgrupper. Tallene over gjelder lønn per årsverk, altså hva kvinner og menn i like store stillinger tjener

Debatt: Likelønn - Likelønn handler ikke om kjøn

 1. dre produktive ----- og det er vel helt rimelig at det slår ut i lønningsposen. Nybegynnere og 18- åringer får heller ikke sammelønn som vo..
 2. Lønnsgapet er størst blant dem med universitets- og høyskoleutdanning. I finansbransjen kan skjevheter i lønn i tillegg knyttes opp mot historiske skjevheter i kjønn på ledernivå, mener Hellebust. Hun er skuffet over at ikke flere i bransjen har gjort som DNB, og opprettet en pott for å sikre likelønn
 3. Med dagens fart kan det ta nærmere 100 år før vi har likelønn i Norge, selv om det er lenge siden kvinner passerte menns utdanningsnivå. I denne videoen viser ISF-forsker Kjersti Misje Østbakken hvordan lønnsforskjellene mellom kjønnene ikke bare skyldes kvinner i lavtlønnsyrker, men at forholdene på toppen av arbeidslivet også er en viktig del av forklaringen

Altinn - Minstelønn og fastsettelse av løn

 1. ert. .Men siden mange ikke er fornøyd med det, har ordet likelønn gradvis fått en annen betydning. Når man nå sier at det ikke er likelønn i Norge, betyr det at vi får ulik lønn for ulikt arbeid
 2. Likelønn - hva er det? Se filmen å lær. Hopp til. Deler på denne siden. Hjelp for tilgjengelighet. Facebook. E-post eller telefon: Passord: Har du glemt kontoen din? Registrer deg. Se mer av NSF Troms - Norsk sykepleierforbund på Facebook. Logg inn. eller. Opprett ny konto
 3. For hver hundrelapp menn tjener sitter kvinner igjen med 87 kroner. Det er blodig urettferdig, men hva er årsaken? Marie Sneve Martinussen knuser myter om likelønn i denne spesialepisoden av Tid for tall
 4. dre kontroll med hva som skjer i det private markedet, da vil forskjellene bare øke, hevder Opjordsmoen. Det er dårlig nytt i forhold til likelønn

La oss starte med å slå fast dette: Det er likelønn i Norge. Kvinner og menn har lik lønn for likt arbeid, og det har de hatt lenge. I skrivende stund husker jeg i hvert fall én studie fra slutten av 80-tallet som viste dette, og siden har mange undersøkelser vist det samme: Kvinner får ikke mindre lønn enn menn for det samme arbeidet Smaukjærring: Dette er nær sagt umulig - om ikke helt umulig - å få til.Jeg jobber som rådgiver, har lang utdanning og får en gitt lønn hos firmaet jeg jobber for. Dersom jeg jobbet som rådgiver hos eks Statoil, ville jeg sannsynligvis hatt en god del høyere lønn, mens om jeg jobbet som rådgiver hos NAV eller lignende ville jeg fått betraktelig mindre enn jeg har i dag

Menn tjener mer enn kvinner

Likelønn Er du kvinne i finansbransjen tjener du i snitt 18 prosent mindre enn dine mannlige kolleger. Hvis det er avdekket at det kan være risiko for lønnsdiskriminering, bør man se på hva som er årsaken til at det er risiko for at noen kan bli lønnsdiskriminert Ingen fagforeningsleder er bedre enn UNIO-leder Anders Folkestad til å late som om han ikke hører det statsminister Jens Stoltenberg sier. Stoltenberg har sagt, flere ganger, at staten er positiv til at man i årets lønnsoppgjør sørger for at yrkene med stor kvinnedominans får et større lønnstillegg enn andre. Men da må partene i arbeidslivet bli enige om hvilke grupper som skal få. Likelønn mot likestilling Av Anne Siri Koksrud, praktikant i Civita. Skal vi tro Jens Stoltenberg, er likelønnspotten som er fremforhandlet i staten et stort og flott skritt i retning likestilling. I realiteten sementerer den eksisterende forskjeller mellom kvinner og menn Det er derfor grunn til å gå litt nærmere inn på hva fagforeningas strev etter et nytt lønnssystem egentlig betydde. Hva hadde røtter i fagforeningas strategi? Hva var et produkt av 1970-åra? Hva lå bak kravet om likelønn, og hva lå bak kravet om fastlønn? Fra strev for prestasjonslønn til ønske om fastløn

Jeg er her ikke opptatt av effekter i kausal forstand, men som et utgangspunkt for å diskutere hvordan konstruksjonen av de ulike lovforslagene er med på å forme det feltet de inngår i. I kapittel 3, 4 og 5 analyserer jeg konstruksjonen av henholdsvis likelønn, aktivitetsplikt og seksuell trakassering i de siste ti års diskurs knyttet til revisjonen av likestillingsloven At kvinner velger utrolig viktige yrker som er verdsatt av befolkningen, gjør dem tydeligvis ikke verdifulle nok når vi snakker om å fordele godene i dette landet Dette er et viktig verktøy til å jobbe for likelønn, både i den enkelte virksomhet og på samfunnsnivå. Hva innebærer bestemmelsen? Kartleggingen gjøres basert på alle ansattes månedslønn eller årslønn basert på heltidsstilling

Likelønn, Politikk Slik forklarer finansnæringen det

Målgruppen er tillitsvalgte som deltar i bedriftens ansettelsesutvalg eller som på annen måte bistår ved ansettelser i bedriften, som deltar i lønnsforhandlinger eller drøftelser om lønn i bedriften eller som har interesse for likestilling, likelønn og likestilt deltakelse. Fristen for å melde deg på er 15. august Er kvinnelige og mannlige tillitsvalgte enige om hva som er viktig for likestillingskampen? det er de mannlige tillitsvalgte i privat tjenesteyting og kommunal sektor som er mest opptatt av likelønn. Eller sagt på en annen måte: menn i kvinnedominerte forbund Likestilling, likelønn og andre eventyr. 08 fredag mar 2013. Posted by falkumfrue in Livet Takknemligheten er stor for hva disse kvinnene gjorde for at vi har det så bra i Norge som vi har det idag. Takk! Tankene går til, og kamplysten vekkes, når man hører om,. Uansett hva gubbene mener. Karriere og likelønn er viktigst. Derfor bør mor sitte og pumpe seg morgen og kveld for å sikre at far - som inntil videre hverken kan føde barn eller har melk i brystene - har mat å gi barnet mens hun er på jobb

Jeg er for sentrale forhandlinger og streikerett, og skulle ønske vi var samlet for kravet om likelønn, lønnsutvikling og et høyere lønnsnivå for alle våre medlemsgrupper. Selv om jeg nå er i kap. 3 vil jeg delta i eventuelt streikeuttak i 2016, ledere er viktige støttespillere effektene ikke er som ønsket, leder dette oss til å stille spørsmål ved hvordan det konstitueres grenser for hva problemet likestilling, likelønn og seksuell trakassering oppfattes som, og dermed hvilke styringspolitiske grep som er mulige. For dersom diagnosen av hva problemet er ikke treffer mål, kan vi ikke forvente at noe vi Kampen for likelønn er like mye klassekamp som det er kvinnekamp Der det på sin plass med en likelønnspott når lønnsoppgjøret kommer. Det er på tida med likelønn. Politikk! Endringen går altfor sakte Hvis vi fortsetter i samme tempo som de siste åtte årene, vil ikke ha likelønn før om minst 40 år FOs Mimmi Kvisvik er ikke bekymret for det. - Jeg opplever helt klart at LO Stat har et godt trøkk på likelønn, fastslår Kvisvik. Venter på frontfaget - Hva blir nøtta i dette oppgjøret? - Den økonomiske rammen er en grunnleggende nøtt Singelliv - Hva er metadon? Annonse: Del denne posten med venner og familie! Likelønn. Tegneserie. Se flere. Quiz. Hva var artistnavnet til Ole Evenrud på 1980-tallet? Quiz. Hvilken jobb hadde TV-figuren Marve Fleksnes? Quiz. Hvem av vennene i «Friends» var utdannet paleontolog

Singelliv – Feriebris - Startsiden

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme Er prinsippet om likelønn rimelig, og hvordan kan det i så fall begrunnes? Holst viser hvordan debatten mellom «frie forhandlinger» versus «likelønn» er en kamp mellom rangering av viktige, normative hensyn, og slik sier noe om hva man kan legge i begreper som demokrati og rettferdig fordeling Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Nei til likelønn - Inntekt etter matinntak. Av Jorsalfar, 19. juni 2011 i Politikk og samfunn. Svar i emnet; Start nytt emne 30 stemmer. 1. Nei til likelønn - Inntekt etter matinntak Evelyn setter opp sitt beste pokerfjes, det er ikke mulig å se hva hun tenker. Og så stikker familien for å se på noen statuer. Amanda fikk vite om lønnsforskjellen et år etter Mamma Mia-lanseringen da Dominic, som var kjæresten hennes på den tiden (de var sammen i tre år, og gikk fra hverandre i 2011), fortalte henne det «ved et uhell» Hva er egentlig feminisme? Hva er feminismens rolle i dag? Hva vil det si å være feminist? Alle feminister ønsker likestilling mellom kjønnene, men de er ikke nødvendigvis enige i spørsmål om hijab, likelønn, porno og permisjon. hva er FEMINISME er en oversiktlig, kritisk og engasjerende introduksjon til et mangfoldig fenomen

Kravene om likelønn, rett til heltidsarbeid og 6 timers arbeidsdag er et sidespor i likestillingsdebatten. 8. mars-toget i Oslo består som vanlig av en lang rekke sosialistiske paroler, noen selvsagtheter som absolutt alle er enige i, og et par små håndsrekninger til internasjonal kvinnekamp langt nede på lista Hva er egentlig feminisme? Hva er feminismens rolle i dag? Hva vil det si å være feminist? Alle feminister ønsker likestilling mellom kjønnene, men de er ikke nødvendigvis enige i spørsmål om hijab, likelønn, porno og permisjon. «hva er FEMINISME» er en oversiktlig, kritisk og engasjerende introduksjon til et mangfoldig fenomen

Singelliv – Folketall på bygda - StartsidenILO: Hvordan bryte opp de fastlåste kjønnsforskjellene i

Dragkampen om likelønn Kilde

Fremdeles ikke likelønn. Lønnsstatistikken for 2019 viser at kvinner og menn i kommunikasjonsbransjen nå har omtrent samme lønnsvekst. I 2019 hadde kvinnene en lønnsøkning på 2,5 prosent mot mennenes 2,7 prosent Hva er egentlig feminisme? Hva er feminismens rolle i dag? Hva vil det si å være feminist? Alle feminister ønsker likestilling mellom kjønnene, men de er ikke nødvendigvis enige i spørsmål om hijab, likelønn, porno og permisjon. «hva er feminisme» er en oversiktlig, kritisk og engasjerende introduksjon til et mangfoldig fenomen En av likestillingsutfordringene Norge fortsatt sliter med, er likelønn. Kvinner tjener 87 prosent av hva menn tjener. For Asker, Røyken og Hurum er gjennomsnittlig bruttoinntekt for menn kr 620.200 og for kvinner kr 411.300

Bidens VM-trussel etter likelønn-nei: – Det er ikke over – VGHvilke rettigheter og plikter gjelder for tillitsvalgte i
 • Lier sykehus 2018.
 • Pris leie stillas bergen.
 • Vera biologisk toalett.
 • Pizzabakeren mo i rana.
 • Gopro hero 5 session elkjøp.
 • Visa bibliotek mac.
 • Rød magnolia.
 • Drammen skisenter priser.
 • Lanterne kinesisk.
 • Msf organization.
 • Hjerneinfarkt behandling.
 • Tanzschule city im wallzentrum ingrid gottlieb moers.
 • Fisch pediküre bonn duisdorf.
 • Tono utbetaling 2017.
 • Kindertanzen freiberg sachsen.
 • Bowling trondheim dora.
 • Lil pump shows.
 • Trump og putin.
 • Volvat fredrikstad timebestilling.
 • Eissporthalle harsefeld disco on ice.
 • Weiter geht's digital bok.
 • Drammen skisenter priser.
 • Tankekart program windows.
 • Chi kampsport sarpsborg.
 • Gutaussehende deutsche schauspieler.
 • Varmedress jula.
 • Kongehuset norge nye bilder.
 • Ps4 aufnahmen ansehen.
 • Pokemon platin kühnheitsufer.
 • Dødsannonser nittedal.
 • Bilstereo golf 5.
 • Murenabgang österreich.
 • Pai med brokkoli og feta.
 • Sporofytt og gametofytt.
 • Canon quick menu download windows 10.
 • Kulekobling k80.
 • Hotel am fischerstrand bansin.
 • Zygarde signature moves.
 • Zeugungsfähigkeit nach prostataoperation.
 • Pearl harbor film.
 • Icloud konto einrichten.